Advokatbistand innen tomtefeste - vi helper deg!

Vi kan bistå deg med din tomtefestesak!

Vi har lang erfaring med tomtefestesaker over hele landet. Våre advokater har prosedert saker for alle instanser - herunder flere tomtefestesaker for Høyesterett. 

Vi bistår særlig i forbindelse med:

  • Innløsning av festetomter / Kjøp av festetomt
  • Regulering av festeavgift
  • Forlengelse av festetid / tillegg til festekontrakter
  • Festeforhold til næringseiendom
  • Endringer i festekontrakter 
  • Rettigheter og servitutter i forbindelse med tomtefeste
  • Faktisk bruk av festetomten

Kontakt oss for advokatbistand og rådgivning i forbindelse med tomtefeste.


Rettshjelpforsikring - du har det!

Er du i tvist om tomtefeste knyttet til bolig- eller fritidshus. Da har du sannsynligvis forsikringsdekning for deler av advokatutgiftene dine. Vi kan søke om slik dekning for deg. Les mer her

Mer om tomtefeste

Mange ønsker informasjon om tomtefeste og oppdaterte nyheter. Mer om tomtefeste? Ler mer her.

Siste nytt om tomtefeste

Kommune tapte millionkrav mot 66 boligeiere

Sandefjord kommune tapte i saken mot 66 boligeiere i sak om reguelring av festeavgift. Advokat Torstein Burkeland representerte boligeierne.


Staten vant over grunneier i Høyesterett!

Staten vant saken som grunneier Hegdahl hadde anlagt. Høyesterett avviste saken på prosessuelt grunnlag. Grunneier mente at tomtefesteloven var i strid med EMK, men fikk ikke medhold.


Tomtefester vant i Høyesterett!

Den 10.02.2016 avsa Høyesterett i storkammer en enstemmig avgjørelse vedrørende innløsningsreglene. Høyesterett kom i likhet med ting- og lagmannsretten til at innløsningsreglene ikke er i strid med EMK TP 1-1.

Det foreliggende spørsmålet var om grunneier hadde krav på høyere innløsningssum enn 40 % av tomteverdi grunnet vernet i EMK. Grunneiers anke førte imidlertid ikke frem.

Statskog tapte mot tomtefester i Høyesterett

Den 15.09.2017 avsa Høyesterett en dom som gav Bardu jeger- og fiskerforening vern etter reglene om fritidshytter for sin foreningshytte. Les mer her.

 

Nye regler fra 01.07.2015 for tomtefeste.

Fra og med 01.07.2015 ble tomtefesteloven endret. Endringen har først og fremst betydning ved forlengelse av avtalt festetid. Den kan også ha betydning for størrelsen på innløsningssummene. Les mer her.