Næringsfeste - tomtefeste til næringsbygg

Tomtefeste av arealer til næringsbygg reiser en rekke særskilte problemstillinger. Reglene for næringsfeste er nemlig helt annerledes enn
reglene om tomtefeste av bolig- og fritidstomter. 


I stor grad vil selve festekontrakten regulere partenes rettigheter og forpliktelser. Dog kan også bakgrunnsretten innebære rettigheter og forpliktelser, til dels uavhengig av hva som står i festekontrakten. 


Særlige problemstillinger oppstår særlig ved regulering av festeavgiften til næringstomten. 


I tillegg er det problemstillinger knyttet til endt festetid / utløp av festetiden for tomten. Ved tomtefeste av tomter til næringsbygg er hovedregelen at kontrakten faktisk kan utløpe. I slike tilfeller er det forholdsvis vanlig at det oppstår spørsmål knyttet til avviklingsorppgjøret. I mange tilfeller kan bortfester har rett til å kjøpe bebyggelsen. Samtidig kan regelverket innebære at tomtefeste kan pålegge bortfeste å kjøpe bebyggelsen. 


Videre kan det ved næringsfeste være spesielle utfordringer knyttet til hva tomten faktisk, privatrettslig, kan benyttes til. Her vil ofte festekontrakten sette begrensninger i tomtefesters adgang til f.eks. å endre bruken, eller utvikle tomten. 


Vi har lang erfaring med å bistå både tomtefestere og bortfestere i forbindelse med næringsfeste. Bygsling av tomter til næringsbygg er et komplisert rettsområde, ta kontakt med oss i dag.