Om Tomtefeste

Siste nytt om tomtefeste:

Statskog tapte mot tomtefester

Den 15.09.17 avsa Høyesterett en avgjørelse i saken mellom Statskog og Bardu jeger- og fiskerforening. Høyesterett kom til at foreningshytten for jeger- og fiskerforeningen var å anse som "fritidshus". Dermed kom de særskilte reglene om "fritidshus" til anvendelse. Avgjørelsen kan ha stor betydning idet mange foreningshytter står på festetomter.


Borgarting lagmannsrett - når er en festekontrakt evigvarende

Spørsmålet om når en festekontrakt er evigvarende eller ikke kan ha betydning i flere sammenhenger. Herunder ved spørsmålet om fastsetting av innløsningssummen og i forhold til reguleringsadgangen. Om en festekontrakt er evigvarende eller ikke er i utgangspunktet en konkret vurdering av festekontrakten. Borgarting lagmannsrett mente at en festekontrakt med "rett til fornyelse" var evigvarende.


Grunneier tapte sak i Høyesterett!

Den såkalte Hegdahl-saken ble avgjort i Høyesterett i storkammer. Saken var mellom Staten og en grunneier. Grunneier gjorde gjeldende at det såkalte "tvillaust-vilkåret" var i strid med EMK. Grunneier tapte i Høyesterett.

Høyesteretts flertall avviste saken på prosessuelt grunnlag. Grunneier tapte altså saken i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.


Tomtefester i Oslo vant i Høyesterett

Den 10.02.16 avsa Høyesrett i storkammer en avgjørelse vedrørende innløsning av en festetomt i Oslo. Tomtefesteren vant enstemmig! Regelverket om innløsning ble ikke funnet å være i strid med grunneiers vern etter EMK TP 1-1.


Advokat Torstein Burkeland, som førte saken i ting- og lagmannsretten for tomtefester, noterer med glede at Hyesterett opprettholdt resultatet fra lagmannretten. "Dette er bra for tomtefesterne!", er hans utgangspunkt. Det motsatte resultatet ville nemlig kunne hatt store konsekvenser for mange tomtefestere som ønsker å innløse tomtene sine.


Tomtefesterne i Re vant!

Den 27.10.2015 avsa Høyesterett en dom som innebærer at 17 tomtefestere vant saken sin mot Opplysningsvesenets fond.


Etter 5 års kamp har tomtefesterne fra Re i Vestfold endelig vunnet saken!


Saken har vært til rettslig behandling siden 2011. Den har vært til behandling i Høyesterett ved to anledninger. Nå foreligger en endelig avgjørelse. Den innebærer at tomtefesterne får rett til å kjøpe tomtene sine til en svært fornuftig pris.


Opplysningsvesenets fonds krav for Høyesterett innebar at enkelte av tomtefesterne måtte betale over dobbel markedsverdi for tomtene sine. Dette førte imidlertid ikke frem. I stedet ble lagmannsrettens avgjørelse stående. Den innebærer at tomtefesterne kun betaler for tomten sin og ikke andeler av fellesarealer, friområder og lignende i byggefeltet.


Saken er prinsipielt viktig for tomtefestere som er såkalte fremfestere. Det vil si at de leier sin tomt av en avtalepart som selv leier arealene.

Tomtefesterne fikk videre dekket sine sakskostnader for Høyesterett. Les dommen her.


Endringer i tomtefesteloven

Fra og med 01.07.2015 ble tomtefesteloven endret. Endringene gjelder først og fremst adgangen til regulering av festeavgifter ved forlengelse av avtalt festetid. Dessuten er det vedtatt enkelte endringer mht. innløsningsregelene og reglene om fremgangsmåte for forlengelse av festetiden. Lenke til tomtefesteloven finner du her.


EMD-dommen fra Strasbourg: Innløs tomten din nå!

Reglene omkring tomtefeste har vært gjennom betydelige endringer de siste årene. Etter EMK avgjørelsen, jfr. over, kan det komme ytterligere regelendringer i tomtefesternes dissfavør. Forutberegneligheten for tomtefeste er således dårlig ser det ut til nå. Hensett til de store verdiene som ofte er knyttet til festetomten har vi ett klart råd: Krev innløsning av festetomten din nå om det er mulig!


Advokatbistand innen tomtefeste? Ta kontakt med oss.

Advokat Torstein Burkeland håndterer til enhver et stort antall tomtefestesaker over hele Norge. Dette omhandler bl.a. skjønn vedrørende innløsning, festeavgifter og forlengelser. Han har vært også vært prosessfullmektig for tomtefestere i Høyesterett.

Vi mener at tomtefestereglene er et felt hvor det er viktig å få juridiske råd så tidlig i prosessen som mulig.

Tomtefesteloven er innviklet og krever på svært mange felter god ekspertise. Her kan du henvende deg for juridisk faglige riktige råd. Med en omfattende prosedyrepraksis innen tomtefeste, kan vi gi nyttige juridiske råd.

Kontakt oss her.


Tomtefesteloven:

Her kan du gå direkte til tomtefesteloven.


Innløsning av festetomten. Hvordan går jeg frem?

De fleste tomtefestere har rett til å innløse tomtene sine. Dvs. å kjøpe festetomten sin. Prosessen og reglene kan være kompliserte. Det foreligger nemlig frister som må overholdes. I tillegg kan det være vanskelig å beregne hva som er riktig innløsningssum. Ta kontakt med oss, så gir vi deg en vurdering.