Innløsning av festetomt / Kjøp av festetomt

Innløsning av festetomt innebærer at tomtefester kjøper festetomten.

Tomtefestere av bolig- og fritidstomter har i utgangspunktet en lovfestet rett til å kunne kjøpe tomten etter 30 års festetid. Deretter inntrer innløsningstidspunktet hhv. hvert andre år eller hvert 10. år.

For å kunne innløse tomten må det senest ett år før innløsningstidspunktet fremsettes et skriftlig krav om innløsning overfor grunneier. Fortrinnsvis pr. rekommandert post.

Innløsningssummen skal som hovedregel fastsettes til 25 ganger oppregulert festeavgift. Ved tidsbestemte festeforhold kan grunneier i stedet kreve 40 % av råtomteverdien.

I utgangspunktet var disse reglene tenkt å være forholdsvis enkle å praktisere. I realiteten har dette området imidlertid blitt meget komplisert. Vi anbefaler alle som skal kjøpe festetomten sin å ta kontakt for rådgivning.